55.6 F
Milpitas
Wednesday, April 24, 2024
spot_imgspot_img
Letters to the EditorLetter to the Editor from MUSD Board President Chris Norwood  

Letter to the Editor from MUSD Board President Chris Norwood  

Dear Editor: 

My name is Chris Norwood; I am a 40+-year resident and currently the President of the Milpitas Unified School District Board.

It has been brought to my attention that many in our community are being both misinformed and misled by individuals about the process and outcome of our appointment of Minh Ngo to a seat on our School Board.

Let me help to clarify a few things.

I was the deciding vote to sit Minh on our school board — even though I cast my first vote for Chia Ling until the final interviews. It was an extremely difficult decision for many factual reasons. After the interviews, I reached out to her directly and asked that we find ways to work together. I also followed up to pursue those efforts. 

At the point in the appointee process where we recognized there was a tie, the Board decided to interview the two top candidates. There were three facts that led me to support Minh and break the tie. The first was Minh committed in writing in his application to a willingness to run for a board seat at the end of the appointment. Second, there was a clear contrast in volunteer work within our schools. Finally, Chia Ling has an existing commitment to the City of Milpitas in a different capacity. And while previous school board members have been elected to city council and taken on other roles, it is critical to try and maintain the integrity of both governance bodies as separate entities whenever and wherever possible.  But most important, she was unwilling to make a commitment to the Board.

Until the unprecedented tie, appointee processes were approved unanimously by the entire Board — including Michael Tsai. He did not exercise his right to stop the process by making a motion or abstaining. He also failed to make any motion in regard to the process in either of the methods of evaluation. The processes to interview candidates were voted on and approved in May; public records will show that Michael voted to support. The process extension to interview candidates and address the unprecedented tie was done right in front of the audience. Both candidates had equal time in the interviews. The Board had never faced that issue and we created a fair process. It was transparent, right in front of the audience and the media.

Third, despite claims that Superintendent Jordan tried to have undue influence — she did not. The Superintendent works for the Board, not the other way around. She acted in the capacity we asked her to fill.  Her experience, guidance, and knowledge were helpful in regard to the process.  

Fourth, it was recently brought to my attention that the flyers/posts that convinced some people to sign the special election petition included false information and inaccurate facts. A citizens group will be publishing a clarification sheet as soon as translations are double verified. I have also asked the Superintendent to have our attorney look into this document. 

While I believe in free speech, members of our community, and Board, who purposely deceive the residents of Milpitas should be held accountable.

To Chia Ling and others that support her, we stand ready to work together at any time should she or they wish to begin attending our meetings, joining volunteer committees, and finding other ways to contribute and uplift our diverse community. 

I assure her, and the Milpitas residents, my decision to break the tie with my vote was due to the facts mentioned above. It takes months, and years, to learn the intricacies of guiding a multimillion-dollar operation with hundreds of employees who are responsible for the education of our students.  

I am still learning every day. If you’d like to learn with us, MUSD board meeting dates, times, budgets, financial expenditures, meeting minutes, strategic goals, and bond activities are always available. 

Chris Norwood 

 

Vietnamese and Chinese translations follow: 

 

Thư gửi Tòa Soạn từ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị MUSD Chris Norwood

Cùng Tòa Soạn: 

Tôi là Chris Norwood; cư dân hơn 40 năm và hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Học Khu Milpitas. 

Tôi nhận được tin rằng nhiều người trong cộng đồng chúng ta đã được thông tin sai lạc và nhầm lẫn về quá trình và kết quả việc chúng tôi bổ nhiệm MINH NGO vào chức vụ ủy viên trên hội đồng quản trị Học Khu.

Tôi xin làm sáng tỏ một vài điều. 

Tôi đã bỏ lá phiếu quyết định để bổ nhiệm Minh vào hội đồng quản trị – dù rằng tôi đã bỏ lá phiếu vòng đầu cho Chia Ling cho đến khi phỏng vấn sau cùng. Đây là một quyết định khó khăn do nhiều lý do. Sau những lần phỏng vấn, tôi đã tìm đến cô và hỏi về những vấn đề làm việc cùng nhau. Tôi cũng tiếp tục nỗ lực trong những liên lạc này. 

Trong quá trình bổ nhiệm khi hai ứng viên cao nhất đạt đồng điểm ngang nhau, Hội Đồng Quản Trị quyết định phỏng vấn hai ứng viên cao điểm nhất. Có ba yếu tố khiến tôi ủng hộ Minh và giải quyết sự đồng điểm. Trước hết là Minh đã cam kết trên văn bản trong đơn của ông là ông sẽ tranh cử vào chức vụ ủy viên học khu vào cuối nhiệm kỳ. Thứ đến, có một sự cách biệt rõ ràng trong những công tác tự nguyện cho các trường học của chúng ta. Sau cùng, Chia Ling đang có một trách vụ hiện tại với City Milpitas trong một chức vụ khác. Khi những ủy viên trước đây của học khu đắc cử nghị viên thành phố và nhận vai trò khác, đã rất khó trong việc duy trì sự liêm chính trong hai tổ chức chính quyền như là hai cơ quan khác nhau trong bất kỳ thời gian và không gian nào. Nhưng quan trọng nhất là, cô đã không muốn cam kết trọn vẹn cho Hội Đồng. 

Khi có sự đồng điểm, sự bổ nhiệm đã được chuẩn thuận bởi toàn thể Hội Đòng – kể cả Michael Tsai. Ông đã không thực thi quyền của mình để chận việc bổ nhiệm bằng cách thỉnh nguyện hay từ chối bỏ phiếu. Ông cũng không hề thỉnh nguyện xét lại thủ tục bổ nhiệm về mặt phương pháp hay cách thẩm định. Thủ tục phỏng vấn các ứng viên được biểu quyết và chuẩn thuận trong tháng Năm; văn khố công cộng sẽ cho thấy Michael biểu quyết ủng hộ. Thủ tục nới rộng để phỏng vấn các ứng viên và giải quyết sự đồng điểm chưa từng có trước đây được thực hiện minh bạch trước cử tọa. Cả hai ứng viên có thời gian bằng nhau trong phỏng vấn. Hội Đồng chưa bao giờ gặp phải vấn đề này và đã thiết lập một thủ tục công bằng. Nó đã thực hiện minh bạch, ngay trước mắt cử tọa và truyền thông.

Thứ ba, bất chấp cáo buộc Superintendent Jordan cố gắng gây ảnh hưởng – bà không hề làm điều đó. Superintendent theo lệnh Ủy Ban, chứ không phải chiều ngược lại. Bà làm việc trong vai trò chúng tôi yêu cầu. Kinh nghiệm, đề nghị, và kiến thức của bà rất hữu ích về mặc thủ tục. 

Thứ tư, tôi được thông báo gần đây có những truyền đơn/thông báo thuyết phục mọi người ký tên vào đơn xin cuộc bầu cử đặc biệt chứa đựng những thông tin sai lạc và sự kiện không chính xác. Một nhóm công dân sẽ cho phổ biến một văn thư giải thích ngay khi việc thông dịch được chứng nhận. Tôi cũng đã yêu cầu bà Superintendent nhờ luật sư duyệt lại văn bản này.

Mặc dù tôi tin vào tự do phát biểu, những thành viên trong cộng đồng chúng ta, và Hội Đồng, những người cố tình lừa gạt cư dân Milpitas sẽ phải chịu trách nhiệm.

Với Chia Ling và những người ủng hộ cô, chúng tôi sẵn sàng làm việc cùng nhau bất kỳ lúc nào cô và họ muốn bắt đầu tham dự những phiên họp, tham gia những ủy ban tự nguyện, và tìm những phương cách khác để đóng góp và nâng cao cộng đồng đa dạng của chúng ta.

Tôi cam đoan với cô, và cư dân Milpitas, quyết định giải quyết sự đồng điểm bằng lá phiếu của tôi đã dựa vào những sự kiện được nêu trên. Cần phải nhiều tháng, nhiều năm, mới học được những phức tạp trong việc điều hành một nghiệp vụ nhiều triệu dollar với hàng trăm nhân viên có trách nhiệm cho việc giáo dục con em chúng ta.

Tôi vẫn đang học hỏi mỗi ngày. Nếu các bạn muốn học với chúng tôi, ngày giờ họp của Hội Đồng MUSD, ngân sách, chi tiêu, biên bản họp, mục tiêu chiến lược, và những sinh hoạt kết nối luôn luôn có sẵn.

Chris Norwood 

 

 

MUSD委员会主席克里斯诺伍德 Chris Norwood)致编辑 

亲爱的编辑:

我的名字是克里斯诺伍德;我是一名40多岁的居民,目前是米尔皮塔斯联合学区委员会主席。

我已经注意到,我们社区中的许多人都被某些个人误导和误解我们任命Minh Ngo到我们学校委员会所在地的处理和结果。

让我帮助澄清一些事情。

 

我是决定将投票给Minh留在我们学校委员会 – 尽管我的第一次投票给Chia Ling直到最后的采访。出于许多事实原因,这是一个非常困难的决定。采访结束后,我直接与她联系,并要求我们找到合作的方法。我也跟进了这些努力。

 

在被任命的过程中,我们认识到有一个平局,委员会决定采访两位顶级候选人。有三个事实让我支持Minh并打破平局。第一个是Minh在他的申请书中以书面形式承诺在任命结束时竞选委员会席位。其次,我们学校的志愿者工作形成鲜明对比。最后,Chia Ling以不同的身份对米尔皮塔斯 (Milpitas )市做出了承诺。虽然之前的学校委员会成员已经当选为市议会并担任其他职务,但至关重要的是尽可能地将两个治理机构的完整性作为独立的实体进行维护。但最重要的是,她不愿意向委员会作出承诺。

 

在前所未有的平局之前,整个委员会 – 包括Michael Tsai一致批准了被任命的流程。他没有行使权利通过提出动议或弃权来制止这一流程。他也没有就任何一种评估方法的过程提出任何动议。 5月份对候选人进行面试的过程进行了表决和批准;公共记录将显示迈克尔(Michael )投票支持。面向候选人并解决前所未有的关系的流程扩展是在观众面前完成的。两位候选人在面试中都有相同的时间。委员会从未遇到过这个问题,我们创建了一个公平,透明,就展现在观众和媒体面前的流程。

 

第三,尽管声称总监乔丹 (Jordan)试图产生不正当影响 – 但事实并非如此。总监为委员会工作,而不是相反。她的行动是我们要求她填补的。她的经验,指导和知识对这个过程很有帮助。

 

第四,最近我注意到,说服某些人签署特别选举请愿书的传单/帖子包括虚假信息和不准确的事实。一旦翻译被双重验证,公民团体将发布澄清表。我还要求总监让我们的律师查看这份文件。

虽然我相信言论自由,但我们社区的成员以及故意欺骗米尔皮塔斯(Milpitas )居民的委员会应该被追究责任。

 

对于Chia Ling和其他支持她的人,如果她或他们希望开始参加我们的会议,加入志愿者委员会,并找到其他方式来贡献和提升我们多元化的社区,我们随时准备好一起工作。

 

我向她保证,米尔皮塔斯(Milpitas )居民,我决定打破我的投票,这是由于上述事实。 需要花费数月和数年的时间来学习指导,具有数百万美元操作的复杂性,其中有数百名员工负责我们学生的教育。

 

我每天都在学习。 如果您想与我们一起学习,MUSD委员会会议日期,时间,预算,财务支出,会议纪要,战略目标和债券活动始终向公众开放。

 

克里斯诺伍德(Chris Norwood) 

-Adverstisement-spot_img
-Adverstisement-spot_img
-Adverstisement-spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Adverstisement-spot_img
-Adverstisement-spot_img
-Adverstisement-spot_img
- Advertisement -spot_img